Đề xuất nghiên cứu của bạn Cho các nhà báo FAQ
Cập nhật cuối cùng: 09/10/2023 08:51 PM

IQ trung bình bằng bàn tay thống trị: Người phải so với người thuận tay trái

Nghiên cứu về khả năng nhận thức đã phân nhánh vào các lĩnh vực hấp dẫn khác nhau. Một trong những con đường như vậy là mối liên hệ tiềm năng giữa tay thuận và chỉ số thông minh (IQ) của một người.

Mức độ tin cậy cao trong Dữ liệu: 1000+
Giá trị mức độ tin cậy thấp: <1000
# Mặt trội IQ trung bình Số lượng phản hồi
#1 Tay trái 103.35 1000+
#2 Tay phải 100.18 10000+