Đề xuất nghiên cứu của bạn Cho các nhà báo FAQ
Cập nhật cuối cùng: 08/14/2023 06:01 PM

IQ trung bình theo cấp độ hoạt động thể chất

Một khía cạnh quan trọng của cuộc sống con người là hoạt động thể chất. Chúng tôi đã cố gắng thu thập dữ liệu từ người dùng để phân tích mối liên hệ giữa tần suất hoạt động thể chất và điểm Trí tuệ Trung bình (IQ). Bảng dưới đây trình bày thông tin về mối quan hệ giữa hoạt động thể chất của một cá nhân và IQ trung bình tương ứng của họ.

Mức độ tin cậy cao trong Dữ liệu: 1000+
Giá trị mức độ tin cậy thấp: <1000
# Tần suất Hoạt động Thể chất IQ trung bình Số lượng phản hồi
#1 Thỉnh thoảng 103.00 1000+
#2 Hiếm khi 101.74 1000+
#3 Thường xuyên 100.91 100+
#4 Không bao giờ 99.32 1000+