Người dùng hàng đầu theo IQ

Top 20 người dùng trong 7 ngày qua
# Quốc gia Người dùng IQ
#1 Mario 137
#2 石丼 彰 135
#3 Masashi Nagato 135
#4 Leo 135
#5 echo 135
#6 Hialas 135
#7 Dee 134
#8 Matthias 134
#9 Alexey 132
#10 かい 129
#11 アメふり 129
#12 佐々木 優 129
#13 Henrique 128
#14 echo 127
#15 Дмитро 127
#16 gieras51 127
#17 Said 126
#18 山田 126
#19 まさ 126
#20 ぷぷぷ 126
Tháng Một
Tháng hai
Bước đều
Tháng tư
Có thể
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng 9
Tháng Mười
Tháng mười một
Tháng 12