ضریب هوشی متوسط ​​با دست غالب: راست در مقابل افراد چپ دست

تحقیقات درباره توانایی های شناختی به طرق متنوعی شاخه بندی شده است. یکی از این راه ها ارتباط محتمل بین دست برتر یک فرد و هوش هایش (اهرم هوشی) است.

سطح بالای اعتماد به داده ها: 1000+
ارزش درجه اعتماد کم: <1000
# دست غالب ضریب هوشی متوسط تعداد پاسخ ها
#1 دست چپ 103.35 1000+
#2 دست راست 100.18 10000+