Jemi synagdan geçirildi: 6 815 441

Biz hakda

IMT (IQ Global synag) adamkyna baha bermek üçin iň takyk onlaýn platformadir. Netijeleri ulanmak üçin persional algoritmimiz bilen birleşdirýäris we netijelerimiz bilen iň köp baha bermäge iň köp baha bermäge mümkinçilik berýär. Her netijäni tassyklamak üçin 15-den gowrak dürli parametrleri tassyklamagy we hersiden millionlarça beýlekilere deňeşdirmekden başlap gutarmak üçin 15 sany dürli parametrleri göz öňünde tutýarys.

Üstünlikleriimiz hakda käbir maglumatlar:

  • Synaglar edildi> 1,500,000
  • Ulanyjylar bular köpinde barlanýar.
  • > 50 Hr guramalary bütin dünýäde 50 Hr agentlikleri, işe almak etabyny ýerine ýetirmäge mejbur edýän tabaklarymyzy ulanýarlar.

Hyzmat kim üçin döredildi?

Hyzmatymyz öz-özünden derňew geçirmäge höwes edýänler üçin, hyzmatymyz, köp işgär işleýän kompaniýalar we HR guramalary köp.

Tölegli synag hyzmatymy? Näme üçin?

Synag hyzmatlarymyz üçin töleg alarys. Iň soňky çykdajy sebitiňize bagly bolup, netijä 20 dollar üçin 20 dollardan-dan geçer bolmaz, ähli tölegleri hem özüne çekdi.

Näme üçin?

Munuň hezil etmek üçin synagdan çykarmagyň iň gowy usulydygyny anykladyk. Synag üçin töleýän ulanyjylar synag prosesini 97,5% -e çynlakaý kabul edýär. Bu çemeleşme, dünýäde iň takyk onlaýn barlamak hyzmatyny galmaga mümkinçilik berýär!
Synag prosesinde barlamak bloklaryndan saklanmagyň ýeke-täk usuly, önümimizi yzygiderli gowulandyrmagyň ýeke-täk ýoly, IGT toparynda iň oňat hünärmenleri hakyna tutuň.