Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:30 PM

Просечан ИК у Естонији

Број одговора: 1000+
Просечан ИК: 99.40
Позиција у рејтингу: 40

Демографија

Величина на становништво: Около 1,3 милиона
Процештена трошокова живота: Около 78 година
Стопа на раѓање: Околу 10,4 раѓања на 1.000 становници
Просечна возраст на населението: Близу до 42,7 години
Процент на урбано население: Околу 68%

Економски показатели

Просечна плата: Околу 1.400 евра месечно
Стопа на невработеност: Околу 7,1%
Стопа на инфлација: Близу до 1,1%
Ниво на инвестиции во наука и технологија како процент од БДП: Податоците не се лесно достапни

Образовни и културни показатели

Процентуална распределба на нивоата на образование: Податоците не се лесно достапни
Просечна трошокова на образование: Околу 5% од БДП
Траење на образование: Обично 12 години за основно образование, но варира со високо образование
Процент на населението со пристап до интернет: Повеќе од 90%
Процент на грамотно население: Скоро 100%
Процент на населението со високо образование: Околу 40%
Пропорција на населението занимано во истражувачко-развојни активности: Податоците не се лесно достапни

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 Dan 138
#2 GrexGrox 136
#3 Richard 136
#4 Yosamu 133
#5 Sly 133
#6 ervin 133
#7 nehoroshotakludejnajobivat 131
#8 Aleks 130
#9 Николай 128
#10 Fuzzed 127
#11 Alex 127
#12 Ras 127
#13 Merily 126
#14 Jakob 126
#15 Bob 125
#16 t 124
#17 Elo 124
#18 Marcus 124
#19 maase 124