Предложете го вашето истражување За новинари FAQ
Последно ажурирање: 09/10/2023 08:51 PM

Просечен коефициент на интелигенција со доминантна рака: Десно наспроти левици

Истражувањето за когнитивните способности се разгранува во различни заинтересирани области. Една таква насока е потенцијалната врска помеѓу доминантната рака на една личност и нивниот интелигентен коефициент (IQ).

Високо ниво на доверба во податоците: 1000+
Ниска вредност на степенот на доверба: <1000
# Доминантна рака Просечен коефициент на интелигенција Број на одговори
#1 Лева рака 103.35 1000+
#2 Десна рака 100.18 10000+